O fundacji

Miło nam powitać Państwa na stronie Fundacji Dwa Serca, organizacji non-profit posiadającej status organizacji pożytku publicznego, której jedynym celem jest wnoszenie odrobiny radości w życie potrzebujących rodzin, dorosłych i dzieci poprzez wsparcie psychologiczne i pomoc finansową.

Jesteśmy organizacją charytatywną powstałą z inicjatywy ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęście i czułych na potrzeby innych. Celem naszej działalności jest niesienie rzeczywistej, codziennej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią.

Jednym z naszych celów jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, których życie jest bardzo często szare i smutne. Ich „świat” nie zawsze jest podobny do naszego, częstokroć oddzielony jest szczelnym murem, szczególnie tych, których rodziny są w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Państwa pomoc, także w postaci rzeczowych darowizn, może się okazać na wagę złota. Pomóż nam pomagać. Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.

Cele Fundacji:  

– niesienie pomocy dzieciom, młodzieży osobom dorosłym – niepełnosprawnym, osieroconym i chorym,

– udzielanie pomocy domom dziecka, szpitalom i placówkom medycznym,

– pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

– integracja dzieci, młodzieży oraz innych osób z niesprawnością ze zdrowym społeczeństwem.

Fundacja Dwa Serca powstała, aby w szczególności pomagać dzieciom, niepełnosprawnym oraz rodzinom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Nasze konto:

Fundacja Dwa Serca
Raiffeisen Polbank
07 1750 0012 0000 0000 2358 4654

Nasz zakres działalności to między innymi:
1. Wszechstronne prowadzenie działalności w zakresie rozwoju dzieci, ratowania życia i ochrony zdrowia dzieci i ich rodzin, oraz wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, charytatywnym i edukacyjnym.
2. Udzielanie pomocy społecznej rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i wyrównywanie szans rodzin i osób poprzez:

pomoc finansową i rzeczową chorym dzieciom, będących w trudnej sytuacji materialnej,
pomoc rzeczową i finansową na rzecz rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej,
pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do ochrony praw dziecka,

3. Udzielanie pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ułatwianie aktywności społecznej oraz likwidacja uprzedzeń w stosunku do osób niepełnosprawnych.
4. Tworzenie ludziom równych warunków i równych szans oraz wspieranie ich na drodze do rozwoju zawodowego, intelektualnego i kulturalnego oraz działań zmierzających do inicjowania tego procesu.
5. Popieranie i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa opartego na działalności społecznej, naukowej, kulturalnej, informacyjnej, oświatowej celem zbliżenia narodów i państw Europy i Świata. Zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.
6. Działalność charytatywna.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Działalność sportowa i rekreacyjna:

prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej mającej na celu rozwijanie aktywności sportowej dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
finansowe i rzeczowe wspieranie Inicjatyw i działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

9. Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą