Statut

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Fundacja Dwa Serca, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach, zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja może używać nazw: „2 Serca Fundacja”, „Fundacja 2 Serca” lub „Fundacja Dwa Serca”.

2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§5

Siedzibą fundacji jest miasto Koszalin.

§6

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§7

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla osiągania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, samodzielnie bądź z innymi podmiotami o tym samym charakterze, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§8

1. Fundacja prowadząc wszechstronną działalność może tworzyć:
– oddziały,
– filie,
– zakłady.

2. Fundacja może przystępować do spółek w kraju i za granicą.

§9

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Dwa Serca” lub okrągłej z napisem „ 2 Serca Fundacja”.

 

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Celem Fundacji jest:

1.    Wszechstronne prowadzenie działalności w zakresie rozwoju dzieci, ratowania życia i ochrony zdrowia dzieci i ich rodzin, oraz wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, charytatywnym i edukacyjnym.

2. Udzielanie pomocy społecznej rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i wyrównywanie szans rodzin i osób poprzez:
a) pomoc finansową i rzeczową chorym dzieciom, będących w trudnej sytuacji materialnej,
b) pomoc rzeczową i finansową na rzecz rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej,
c) pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
d) przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do ochrony praw dziecka,

3. Udzielanie pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ułatwianie aktywności społecznej oraz likwidacja uprzedzeń w stosunku do osób niepełnosprawnych.

4. Tworzenie ludziom równych warunków i równych szans oraz wspieranie ich na drodze do rozwoju zawodowego, intelektualnego i kulturalnego oraz działań zmierzających do inicjowania tego procesu.

5. Popieranie i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa opartego na działalności społecznej, naukowej, kulturalnej, informacyjnej, oświatowej celem zbliżenia narodów i państw Europy i Świata. Zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

6. Działalność charytatywna.

7. Promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

8. Działalność sportowa i rekreacyjna:
a) prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej mającej na celu rozwijanie aktywności sportowej dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
b) finansowe i rzeczowe wspieranie Inicjatyw i działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

9. Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Finansowanie zakupu i organizowanie specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób chorych poprzez zakup leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnych dla poprawy i ratowania zdrowia lub życia dzieci i ich rodzin.

3. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

4. Prowadzenie i wspieranie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

5. Integracja osób niepełnosprawnych w organizowanych warsztatach terapii:
– malarskich, plastycznych
– rzeźbiarskich
– filmowych
– rękodzielnictwa
– grafiki komputerowej
– językowej
– internetu
– iluzjonistycznych
– recytatorskich

6. Organizowanie    i wspieranie    merytoryczne, rzeczowe i finansowe    zakładów opieki    zdrowotnej prowadzących    działalność w    zakresie ratowania życia lub zdrowia dzieci, w szczególności: zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i lekarstw, budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów.

7. Organizowanie i wspieranie merytoryczne, rzeczowe i finansowe podmiotów działających na rzecz: edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

8. Dla osiągania    swoich celów    statutowych Fundacja może wspierać    przedsięwzięcia    podmiotów, organizacji, instytucji, osób,    na zasadach wsparcia organizacyjnego,    częściowego lub    całkowitego finansowania oraz udzielania pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§12

1.    Fundacja realizuje działania służące:
a) wspieraniu inicjatyw w upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa Polskiego i przestrzegania prawa,
b) dbaniu o przejrzystość życia publicznego, upowszechnianiu wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
c) społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom życia publicznego i społecznego,
d) świadczeniu bezpośredniej i pośredniej pomocy w działaniach na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów,
e) dążeniu do egzekwowania i przestrzegania równych praw kobiet i mniejszości, upowszechnianiu wiedzy o wolnym dostępie obywateli do informacji,
f) organizowaniu i wspieraniu merytorycznej i finansowej pomocy prawnej oraz propagowaniu patriotycznych postaw, obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
g) wspieraniu merytorycznym, rzeczowym i finansowym działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych,
h) wspomaganiu innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach życia społecznego jak: nauka, edukacja, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna,
i) promocji i organizacji wolontariatu,
j) działaniu na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k) inicjowaniu działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk patologicznych lub terenów o wysokim stopniu bezrobocia, zapuszczonych gospodarczo, społecznie, kulturowo), l) współpracy i integracji międzynarodowej na rzecz rozwoju: demokracji, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, m) niesieniu pomocy społecznej i humanitarnej, działalność na rzecz mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Wschodniej, n) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

2. Wspieraniu i prowadzeniu programów badawczych, rozwojowi informacji; popularyzowaniu wydawnictw służących aktywizacji w zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, promocję ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

3. Współpracy z młodzieżą w realizowaniu programów stypendialnych szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może posiadać członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

5. Fundacja realizując swoje cele statutowe ma prawo inicjować działania w postępowaniu i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej. Sposób i zasady przystępowania do postępowań określają obowiązujące przepisy prawa.

6. Działalność Fundacji nie zastępuje instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych i statutowych obowiązków.

7. Fundacja dla realizacji zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

8. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

9. Organizowanie i dofinansowywanie bezpłatnych szkoleń, zebrań naukowych, sympozjów, z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, kultury i oświaty poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych; świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy merytorycznej, finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i tworzenie warunków do rozwoju pomocy w/w.

10. Dofinansowywania prac projektowo – wykonawczych w celu dążenia do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej takich jak (budynki administracji państwowej i samorządowej, uczelnie i szkoły, szpitale, kina, teatry, obiekty sportowe, lokale gastronomiczne, dworce kolejowe, lotniska).

11. Dofinansowywanie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu. Umożliwianie w ten sposób osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego. Dzięki temu dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji.

12. Wspieranie organizacyjne merytoryczne finansowe i rzeczowe działań mających na celu popularyzację osiągnięć osób niepełnosprawnych w dziedzinie sportu nauki sztuki dofinansowywanie organizacji wystaw artystycznych okolicznościowych ekspozycji muzealnych prelekcji wernisaży i innych o charakterze kulturalnym i sportowym.

13. Finansowanie publikacji i wydawnictw dotyczących tematyki:
a) wiedzy o przyczynach niepełnosprawności,
b) o chorobach wynikających ze zmian cywilizacyjnych,
c) zmianach społecznych,
d) współdziałanie i współpracowanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami i organizacjami społecznymi mająca na celu budowanie podstaw i rozwijanie procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych.

14. Czerpanie ze wzorców państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych i popularyzację ich osiągnięć dotyczących tej problematyki poprzez dofinansowanie różnych form druku i kolportażu bezpłatnych broszur o tej tematyce czerpiąc ze wzorów zagranicznych.

15. Finansowanie osób szczególnie uzdolnionych poprzez przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów.

16. Wspierać organizacyjnie, merytorycznie, rzeczowo, finansowo organizacji i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a zajmujących się ochroną zdrowia, pomocą najbardziej potrzebującym.

17. Dofinansowanie dzieci wyjeżdżających na: obozy, kolonie, wycieczki, sanatoria, na leczenie w kraju i za granicą.

18. Udzielanie pomocy poprzez wspieranie organizacyjne, merytoryczne, rzeczowe, finansowe osób niepełnosprawnych niedołężnych chorych i ubogich.

19. Przekazywanie i zbieranie środków finansowych i rzeczowych na dożywianie.

20. Organizowanie i dofinansowywanie imprez o charakterze charytatywnym takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, prelekcje, wykłady, pokazy filmów, imprezy sportowe, pokazy, spotkania kabaretowe i inne nie wymienione.

21. Finansowanie i fundowanie tablic, pamiątkowych, pomników, obelisków, sztandarów.

22. Wyróżnianie odznaczeniami medalami, znaczkami, dyplomami, tabliczkami, tablicami, statuetkami, z logo „Fundacji Dwa Serca” osób fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej zasłużonych dla fundacji.

23. Umieszczanie darczyńców w złotej księdze fundacji.

 

III DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§13

1.    Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) Przedszkola – 80.10.A
b) Szkolnictwo podstawowe – 80.10.B
c) Szkolnictwo gimnazjalne – 80.21.A
d) Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych – 80.21.B
e) Szkolnictwo licealne ogólnokształcące – 80.21.C
f) Szkolnictwo zasadnicze zawodowe – 80.22.A
g) Szkoły artystyczne – 80.22.B
h) Szkolnictwo średnie ogólno zawodowe – 80.22.C
i) Szkolnictwo średnie zawodowe – 80.22.D

j) Nauka języków obcych – 80.42.A
k) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 80.42.B

l) Szpitalnictwo – 85.11.Z

m) Praktyka lekarska – 85.12.Z

n) Praktyka stomatologiczna -85.13.Z

o) Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna 85.14.D

p) Działalność paramedyczna 85.14.E

q) Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana -85.14.F

r) Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 85.31.A

s) Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 85.32.B

t) Żłobki – 85.32.A

u) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – 85.32.C

 

§14

1. Dla osiągania celów Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą samodzielnie lub z innymi podmiotami we współdziałaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie:
a)    Reklama – 74.40.Z    
b)    Produkcja filmów i nagrań video – 92.11.Z    
c)    Rozpowszechnianie filmów i nagrań video – 92.12.Z    
d)    Projekcja filmów – 92.13.Z    
e)    Działalność radiowa i telewizyjna – 92.20.Z    
f)    Działalność galerii i salonów wystawienniczych – 92.31.E    
g)    Działalność domów i ośrodków kultury – 92.31.F    
h)    Działalność agencji informacyjnych – 92.40.Z    
i)    Działalność związana ze sportem, pozostała – 92.62.Z    
j)    Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – 92.71.Z    
k)    Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92.72.Z    
l)    Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – 93.04.Z    
m)    Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 93.05.Z    
n)    Pozostała sprzedaż hurtowa – 51.90.Z    
o)    Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana    
    – 52.63.B    
p)    Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo 73.20.E    – technicznej –
q)    Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki – 73.20.A    
r)    Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych 73.20.I    i społecznych –
s)    Badanie rynku i opinii publicznej – 74.13.Z    
t)    Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A    
u)    Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B    
v)    Działalność związana z organizacją targów i wystaw – 74.87.A    
w)    Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 74.87.B    
x)    Działalność związana z informatyką, pozostała – 72.60.Z    
y)    Działalność wydawnicza – 22.1.    
z)    Działalność poligraficzna – 22.2.    

aa) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku – 22.24.

2. Dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundacje, o których mowa w paragrafie §13 i §14 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych i rozwój działalności gospodarczej fundacji.

3. Dochody z gier losowych i zakładów wzajemnych, przeznaczone będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonych celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.

4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie działalności wyżej wymienionych podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd.

6. Fundacja przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie w danym zakresie jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

7. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn Art. 16. Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku Dz. U. Nr 21, poz. 97 (z późniejszymi zmianami).

 

IV MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§15

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych) przeznaczony również na prowadzenie działalności gospodarczej, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

2. Majątkiem Fundacji są środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§16

1.    Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

a)    dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochody z imprez charytatywnych,
d) spadki, darowizny, zapisy, subwencje,
e) dochody z praw majątkowych,
f) odsetki bankowe,
g) inne nieodpłatne przysporzenia,
h) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

§17

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§19

1. Majątek Fundacji jest lokowany zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, na rzecz których Fundacja zbiera środki na pomoc.

4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określeni a wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji przy poparciu Fundatora, kierując się wolą spadkodawców i zapisodawców.

5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 20 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, chyba że w przypadku zaistnienia konieczności wsparcia inicjatyw szczególnie społecznie uzasadnionych, Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora podejmie inną decyzję w tym przedmiocie.

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§20

1.    Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

§21

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. W terminie do dnia 21 marca każdego roku kalendarzowego Zarząd Fundacji składa Radzie Fundacji coroczne, pisemne sprawozdanie ze swej działalności.

2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

V ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§22

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.

3. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

VI ZARZĄD FUNDACJI

§23

Zarząd Fundacji:

1.    Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności:

a) opracowuje plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia jej Radzie Fundacji roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) podejmuje decyzje o przyjęciu subwencji, darowizn, spadków, zapisów,

e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

f) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji na warunkach określonych w art.9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podpisuje z nimi stosowne umowy,

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,

h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, oraz do innych podmiotów,

i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów, uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonują w imieniu Fundacji dyrektorzy, o ile zostali ustanowieni, bądź osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji, k) może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania, l) powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów.

§24

1.    Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem powołuje Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcje Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.

2.    Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy decyzje są podejmowane w formie uchwały zwykłą większością głosów obecnych. Zarząd składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany i odwoływany na okres 10 lat przez Fundatora.

3.    Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji albo chwilą odwołania Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 10 lat. Kadencyjność Zarządu nie dotyczy Fundatora.

4.    Posiedzenie Zarządu odbywa się z inicjatywy Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.

§25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji sporządzona na piśmie.

§26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§27

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji przy akceptacji Fundatora.

§28

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji przy akceptacji Fundatora. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§29

1. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora lub Prezesa Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia właściwe i prawne wykonywanie funkcji członka zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
d) przekroczenia 75 roku życia,
e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa 10 lat, upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.

§30

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub jego z-ca.

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

3. Prezes wraz z Fundatorem z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

 

VII RADA FUNDACJI

§31

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji i organem kontrolnym o uprawnieniach inicjatywnych. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na okres 10 lat.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.

3. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. Za wyjątkiem pierwszego składu Rady, który ustala Fundator.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§32

1.    Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.

Ponadto do zadań Rady Fundacji należy:

a) nadzór nad właściwą realizacją głównych kierunków działania Fundacji ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
c) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
d) występowanie z wnioskami o ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

e) opiniowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych,
f) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, oraz
g) sprawozdań z ich realizacji, zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji,
h) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji w przedmiocie połączenia z inną Fundacją,
i) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji.

2. Każdy członek Rady ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

4. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

5. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków przy jednoczesnej akceptacji Fundatora.

§33

Członkowie Rady Fundacji:

1. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, oraz pozbawieni praw publicznych.

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§34

1.    Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z następujących przyczyn:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia właściwe i prawne wykonywanie funkcji członka Rady,

c) nie spełniania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,

e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków,

f) członkostwo Rady ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.

 

VIII ZMIANA STATUTU

§35

Decyzje w kwestii zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji, likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub Prezes Zarządu.

§36

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator lub Prezes Zarządu.

§37

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji. Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu i Fundatora.

3. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

§38

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.